کد نام ستاره تلفن ایمیل مقبولیت
1 هتل بزرگ شيراز 5 9121501079 email@a.com 0.00
2 هتل چمران شیراز 5 0.00